Материјали по заклучоци од 10-та седница на Советот

 

До Министерство за правда - Барање за известување за методологијата и временската рамка за измена на Законот за здруженија и фондации

 

До Министерство за внатрешни работи - Барање за обезбедување присуство на седници на членовите на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

До Министерство за правда - Барање за обезбедување присуство на седници на членовите на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

До Министерство за здравство - Барање за обезбедување присуство на седници на членовите на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

До Министерство за образование и наука - Барање за обезбедување присуство на седници на членовите на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

До Министерство за труд и социјална политика - Барање за обезбедување присуство на седници на членовите на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

До Министерство за култура - Барање за обезбедување присуство на седници на членовите на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

До Министерство за животна средина и просторно планирање  - Барање за обезбедување присуство на седници на членовите на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

До Секретаријат за европски прашања - Барање за обезбедување присуство на седници на членовите на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

До Агенција за млади и спорт - Барање за обезбедување присуство на седници на членовите на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

До Центар за Економски Анализи -ЦЕА -  Барање за обезбедување присуство на седници на членовите на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

До Коалиција на младински организации Сега Прилеп -  Барање за обезбедување присуство на седници на членовите на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

До Здружение на новинарите на Македонија Скопје - Барање за обезбедување присуство на седници на членовите на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

До Здружение Центар за истражување и информирање за животната средина Екосвест - Барање за обезбедување присуство на седници на членовите на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

До Здружение за унапредување на меѓусебна доверба Такт Скопје - Барање за обезбедување присуство на седници на членовите на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

Macedonian