Submission #258

Спорт, хоби и рекреација
КИКБОКС МАИТАИ ФЕДЕРАЦКИКБОКС МАИТАИ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈАИЈА НА МАКЕДОНИЈА
www.wakomacedonia.com.mk
kickboxwchm@gmail.com
070/203-020
Антон Попов број 1, локал 1, Скопје
Промоција и развој на кикбоксот и маитаито во РСМ, организација на национални, регионални и меѓународни кикбокс и маитаи натпревари; соработка и учество во меѓународните светски, европски и балкански кикбокс организации (WAKO, WAKO Europa, WAKO Balkan) и маитаи организации (IFMA, EMA). Едукација на судиски и тренерск кадар за кикбокс и маитаи...
Соработка со сите кикбокс и маитаи клубови во Македонија, членови на КМФМ – вкупно 34, МОК, АМС, Сојуз на спортови на град Скопје
/
Дејан Митровски - претседател
50
0