Submission #93

Животна средина и природа
Македонско еколошко друштво (МЕД)
www.mes.org.mk
contact@mes.org.mk
02/2402-773
ПМФ - Институт по биологија, ул. Архимедова бр. 5, Скопје
Мисијата на МЕД е да ја унапредува еколошката наука, науката за животната средина и биолошката разновидност и нивната заштита, како и да промовира еколошки оправдано користење на природните ресурси.
Основни цели на МЕД се:
- промовирање на екологијата како наука;
- заштита и унапредување на животната средина и природата;
- ширење на еколошките знаења и унапредување на еколошкото образование;
- промовирање на принципот на одржлив развој.
/
/
Проф. д-р Славчо Христовски
25
16