Submission #262

Лица со посебни потреби
Здружение за унапредување на квалитетот на живот на лицата со аутистичен спектар на нарушување „Сина светулка“
www.autism.mk
sina.svetulka@gmail.com
070/325-805
Бул. Јане Сандански 62/3-5
Здружението „Сина светулка“ е единствено здружение кое е насочено кон унапредување на квалитетот на живот на лицата од спектарот на аутизмот и нивните семејства преку едукација и промовирање на нивните права следејќи ги новитетите во Европа и светот.
Мисија на здружението е „Подобрување на квалитетот на животот на лицата со аутизам и нивните семејства, подигнување на свеста за потенцијалот на децата и возрасните со нарушувања од спектарот на аутизмот преку едукација и директна поддршка на децата и возрасните со аутизам, нивните семејства, професионалци и пошироката јавност“ . Цели на здружението се: подобрување на квалитетот на животот на децата и лицата со АСН и нивните семејства со откривање и максимизирање на нивниот потенцијал; третман на деца и лица со АСН и нивните семејства; образование на семејства и професионалци за методи на работа со деца и лица со АСН; промоција на правата и промоција на нови идеи за подобрување на квалитетот на животот; обезбедување на услуги за деца и лица со АСН; Поттикнување на научна и професионална работа во оваа област и социјално вклучување на лицата со АСН.
Дејствувањето на здружението се остварува преку три дејности и тоа:
-Поддршка на семејствата на децата со аутизам во постапување со децата, насочување кон сервиси и примена на соодветни методи за работа;
-Oрганизација на едукативни настани за зголемување на компетенциите на професионалците за работа и постапување со овие деца/лица согласно европските и светските трендови;
-Организација на кампањи за подигнување на свесниста за аутизмот.
„Детски свет Исток“;
Ротари клуб „св. Кирил и Методиј“;
Сојуз на дефектолозите на Македонија;
„Дајте ни крилја”
„Ресурсен центар на родители на деца со попреченост од Штип
„Ластовица“
„Конект“
Фондација „Аполонија“ од Гевгелија
„Аутизам Србија“
АНАК, Притина
Таргет Аутизам, Нортхемптон, Велка Британија
Аутизам Европа
Јасмина Трошанска
10
/