Submission #267

Демократија, човекови права и владеење на правото
Центар за ромска заедница “ДРОМ„- Куманово
www.drom.org.mk / FB: RCC DROM
info@drom.org.mk
070541535
Локалитет Сеарва,5/7а. Куманово
Владеење на правото, ромска проблематика- социјална заштита, здравство,образование, домување.
Civika Mobilitas,GIZ, EPESI,ADI,MCMS
Ахмет Јашаровски
10
1