Submission #268

Култура
ВКУД Питу Гули, Скопје
Vkudpituguli.webs.com
vkudpituguli@gmail.com
078415547
Бул. Ј. Сандански бр.91/2-6, 1000 Скопје
Дејноста на Друштвото е културно уметничка и образовно-воспитна, а се обавува со организирање јавни настапи, на кои се презентира влашкиот народен мелос и фолклор во Републиката и надвор од неа , а делува и во други области за да го зајакне јазичниот и националниот идентитет на Власите.
Со сите влашки здруженија и со многу здруженија од другите заедници во РСМ и со повеќе здруженија од Албанија, Бугарија, Грција, Романија и Србија.
Лига на Власите од македонија во кое има 12 здруженија од нашата земја
Ѓорги Николов
15
/