Submission #269

Животна средина и природа
Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој - ЦеПроСАРД
www.ceprosard.org.mk
info@ceprosard.org.mk
+389 2 3061 391
Ул. 1550, бр. 8а, Визбегово, 1000 Скопје
ЦеПроСАРД е непрофитна организација основана во 2008 година на иницијатива на група граѓани - професионалци од областа на техничките и природните науки, заштитата на животната средина, земјоделството и економијата, врз основа на експертизата, искуство и перцепирана потреба за интензивна акција во областа на одржливиот развој.
Главна област на делување на организацијата е животната средина, со особен фокус на енергетската ефикасност, обновливите извори на енергија, заштита на природата и влијанието на климатските промени
ЦеПроСАРД развива и имплементира проекти на локално, национално и меѓународно ниво, преку соработка со сите клучни актери во земјата и странство: локални и национални власти, образовни институции, организации од граѓанското општество, бизнис секторот и други засегнати чинители, со цел промоција и остварување на својата мисија.
Мрежа за рурален развој на Македонија, Здружение на Лиценцирани Енергетски Контролори (ЗЛЕК), Орт - Скопје, Креација - Скопје, Милиеуконтакт Македонија, Лотус Медиам - Битола, РЕЦ, Планинарски Клуб Тетекс - Тетово, ЗГ Жетва на знаење - Прилеп, Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија, Организација на потрошувачи на Македонија, Фондација за менаџмент и индустриско истражување (МИР), Фондација Лоза - Шведска, Локална Акциска Група Уна - Хрватска, АСАЈА Гранада - Шпанија, ALBAFOREST - Албанија, Софија енергетски центар - Бугарија, RDA South Косово, Глас жена - Србија.
Мрежа за рурален развој, Здружение на Лиценцирани Енергетски Контролори (ЗЛЕК), ARC2020, Avalon – Холандија, Мрежа на иницијативи на граѓански организации за животна средина и други.
М-р Светлана Петровска
3
7