Submission #94

Други
Македонско здружение за заштита и спасување на планина и непристапен терен Асклeпиј - Скопје
www.mountainrescue.org.mk
contact@mountainrescue.org.mk
070/342-828
Јане Сандански 51/10 Скопје
1. Спасување на луѓе, добиток и материјални добра, во планина во различни временски услови.
2. Пребарување на планински области и терени во различни временски услови.
3. Спасување од карпи и непристапни терени како клисури, кањони, пропасти и сл.
4. Извлекување на луѓе и материјални добра од карпест и непристапен терен.
5. Мониторинг за опасност од шумски пожари и други еколошки катастрофи.
6. Евакуација на луѓе и други добра од непристапни терени при елементарни непогоди.
7. Доставување храна, санитетски материјал, медицинска помош и други добра до отсечени населени места во зимски услови и други непогоди.
8. Пребарување, спасување и укажување прва помош при елементарни катастрофи (земјотреси, поплави, лавини од поголем интензитет, одрони на земја, блокирани планински патишта и сл).
9. Пребарување, спасување и укажување прва помош при сообраќајни незгоди со поголем обем (авионски, железнички, патни и други несреќи на планински или непристапен терен).
10. Спасување на луѓе и добра во индустриски објекти (непристапни места, кранови, фабрички оџаци, силоси, брани, мостови, рудници и сл).
11. Спасување на луѓе и добра на непристапни места во урбана средина (кровови, фасади, мостови, лифтови, бунари, обиди за самоубиство и сл).
12. Спасување на туристи во скијачките центри (повредени скијачи, евакуација на луѓе од блокирани жичници, други интервенции на жичниците, настрадани во лавина и сл), како и едукација на локалниот персонал за основните подготвителни постапки за спасување и прва помош.
13. Спасување на лица вработени во шумските стопанства, како и нивна поддршка и едукација за постапки при различни ситуации.
14. Поддршка на екипите на Електростопанство, Телеком, Радиодифузијата, Водостопанството и слично при потреба од интервенции на непристапни терени или во неповолни временски прилики.
15. Издавање стручна литратура.
16. Издавање пропагандни материјали за превентивно делување против несреќите од ваков вид и превземање правилни постапки при истите.
17. Едукација на населението, вработените во индустријата и стопанството, за превземање правилни постапки при елементарни катастрофи и несреќи од ваков тип.
18. Поставување систем на известителни точки низ територијата на Република Македонија.
19. Поврзување со останатите регионални и светски служби од сличен карактер за вклучување во глобалниот нот руф систем, како што е IKAR (Internazionale Komission fur Alpines Rettungswesen) и други.
Македонска алпинистичка федерација, Македонска асоцијација на интернационални водачи во планина, Македонска асоцијација на инструктори за снежни спортови.
Македонска алпинистичка федерација, Македонска асоцијација на интернационални водачи во планина, Македонска асоцијација на инструктори за снежни спортови.
Крунослав Аџиевски
35
/