Submission #95

Демократија, човекови права и владеење на правото
Македонско здружение на млади правници МЗМП Скопје
www.myla.org.mk
contact@myla.org.mk
02/3220-870
Ул.Златко Шнајдер 4а-1/3
Македонското здружение на млади правници ги преставува и застапува младите правници и работи на унапредување и јакнење на правничката професија како еден од најзначајните општествени сегменти преку обуки, дебати и кампањи и професионално насочување усовршување на младите правници. Учествува во реформите на сите сфери на правниот систем на Република Македонија и обезбедува бесплатна правна помош (правни совети и застапување пред надлежни органи) на граѓани и други лица и работи на промоција и заштита на човековите права и владеење на правото преку обезбедување правна помош и стратешко водење на постапки.
Здружението соработува со повеќе од 30 невладини организации, регистрирани во
Република Македонија.
- European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
http://www.ecre.org/
- European Network against nationalism racism, fascism and in support of
migrants and refugees
http://www.unitedagainstracism.org/
- European Network on Statelessness (ENS)
http://www.statelessness.eu/
- Western Balkans Legal Aid Network
http://www.web-lan.org/
- Triple A for Citizens
http://tripleacitizens.eu/
- Balkans Regional Rule of Law Network (BRRLN)
http://www.brrln.org
Претседател - Мартина Смилевска
/
/