Submission #273

Други
Г.З „Скопјанката Мајка Тереза“ Скопје
/
svetamajkatereza@yahoo.com
071/227-056
Ташко Караџа 12-2/3 Скопје
Граѓанско здружение за афирмација на ликот и делото на нобеловката Мајка Тереза - Скопјанката Гонџа Бојаџиу од Скопје има за цел вреднување и зачувување на грандиозното епохално дело на хуманоста кое го остави во наследство на целиот свет нашата почитувана сограѓанка Гонџа Бојаџиу - Света Мајка Тереза.
Нашето здружение е основано 1999 година од познатиот новинар, публицист и истражувач на скопските корени на Гонџа Бојаџиу и во изминатите 20 години има направено многу дела посветени на неа како на пример:
- Сите споменични места посветени на Света Мајка Тереза во градот Скопје
- Спомен соба со спомен куќа како меморијални центри.
- Државната награда Мајка Тереза
- Манифестација Денови на Мајка Тереза од 26 Август до 5 Септември секоја година со доделување на посланија и благодарници за хуманост и статуетки со ликот на Мајка Тереза на заслужни организации и граѓани кои се докажале во областа на хуманизмот.
- Ширење на хуманото дело на Св. Мајка Тереза во градот и републиката преку зачувување на споменичните места посветени на неа, музеите и манифестациите од едукативен, публицистистички и промотивен карактер кај широката популација а најповеќе кај младината.
Банка за храна - Душко Христов, Еурохуманинтернационал - Сејфула Бектеши, Црвен Крст на Град Скопје - Сузана Тунева, Ленче Здравкин Велес и други.
/
Димче Петрушевски
20
/