Submission #274

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здружение на Правници Роми – ЗПР Скопје
www.rla.org.mk
romalawyersmacedonia@gmail.com
070/273-024
Аугуст Цесарец 5/10-8, 1000 Скопје
ЗПР – Скопје делива во насокна да го поттикнува и поддржува личниот ипрофесионалниот развој на млади правници и адвокати, со цел да ги застапуваправните интереси на ромската заедница во Република Македонија. Здружението се формира, како одговор на потребата од адвокатите Роми да влезат во правнатапрофесија и да можат да го застапуваат интересот на ромската заедница, да влијаат навласта, да поттикнат јавни мислења, да иницираат политики и законодавна анализа и да сезалагаат кон промени. Тие имаат крајна цел да обезбедат целосно уживање на правата од страна на ромската заедница согласно Уставот и законите на Република Македонија.
Фондација Отворено Општество Македонија

ЕСЕМ Македонија
АДДР Сонце
Здружение МИР – Скопје
ИРИЗ – Скопје
РРЦ – Скопје
ДРОМ – Куманово
Коалиција СЕГА – Прилеп
МКЦ Битола
Избор – Струмица
ЦРИП – Скопје
Мрежата за застапување на правата на Ромите
Национален младински совет на Република Северна Македонија
Мрежата за заштита од дискриминација
Срџан Амет
5
1