Submission #277

Други
Здружение за подобрување на опшествената состојба Лоотус Ј Њу Бигининг Битола
Lootusj.mk
lootusj2011@gmail.com
071/385-682
Климент Охридски, Пелагонка 2, Битола
Здружение за подобрување на опшествената состојба Лоотус Ј Њу Бигининг Битола обезбедува обуки и курсеви на лица од ранливи категории со цел нивна подобра интеграција во опшеството, зголемување на нивните знаења и вештини а со тоа и подобрување на нивната положба на пазарот на труд што придонесува до нивно економско зајакнување и подобрување на социоекономската положба.
Наша цел е подобрување на опшествената состојба со што се подразбира влијание врз животот на секој поединец без оглед на одредени негови особини и припадности во одредена категорија.
Она кое главно го работиме во последните години е обезбедување на бесплатни обуки и консултации за лица од ранливи категории со цел нивно подобро вклучување во опшествениот живот и пазарот на труд но овие обуки ги посетуваат заедно со лица кои не припаѓаат на одредена ранлива категорија како би се надминале одредени бариери помеѓу нив.
Нашите цели се:
- унапредување на образовниот систем;
- пресретнување на потребите и интересите на цивилниот сектор и унапредување на истиот;
- развој на меѓуетничките односи во училиштето и надвор од него;
- заштита на човековите права и концептот на владеење на правото;
- зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа;
- надминување на предрасудите и стереотипите кај младите;
- организирање на конкретни програмски активности;
- спроведување на заеднички проекти;
- организирање на конференции, семинари, обуки и друг вид на активности;
- поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на остварување на целите на Здружението;
- медијација;
- .....
/
/
Симона Јовеска
10
/