Submission #279

Други
Здружение за промовирање на електрични возила ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ Скопје
/
ngoelektromobilnost@gmail.com
070-266-383 / 071-395-457
Ул.Партизанска 2 бр.12-12 Скопје
Активности поврзани со
Промовирање на нови трендови во урбаниот транспорт со електрични возила
Усогласување со регулативите на ЕУ во делот на примена на зелени технологииво мобилноста и нејзина оддржливост
Заштита на животната средина
Намалување на зависноста од фосилни горива
Подигнување на јавната свесност за значењето на електричните возила, обновливите извори на енергија и енергетсакта ефикасност
Изготвување и/или учество во изготвување на стратегии за оддржлив и еколошки транспорт
Едукативни настани за промовирање на електричните возила и нивното значење за заштита на животната средина
Без конкретна соработка со некое здружение од Северна Македонија освен консултативни конекции

Надвор од државата нашето здружение соработува со четири здруженија од Jугоисточна Eвропа кои работат во областа на електромобилноста:

The Association for Promoting Electric Vehicles in Romania
The National Electric Vehicles Association of Serbia
The Hellenic Institute of Electric Vehicles
The Bulgarian Electric Vehicles Association
/
Оливер Велковски
6
/