Submission #281

Други
Здружение на Јавни Службеници на Северна Македонија- Прилеп
/
javnisluzbenici@gmail.com
078/331030
бул.,,Маршал Тито” 24/3-5, Прилеп
Претставување на јавните службеници, унапредување и јакнење на јавната професија, образование за истата како и професионално насочување и усовршување на јавните службеници, унапредување на јавниот сектор, учество во реформите на сите сфери на јавниот сектот на Република Северна Македонија и активно следење и учество во процесот на приближување и хармонизација со европското законодавство.
Граѓански ресурсен центар, Смарт Консалтинг Солушнс Скопје
/
Петар Николоски
30
/