Submission #282

Рурален развој
Здружение за едукација на земјоделци ЗЕЛЕНА БЕРЗА Битола
www.zelenaberza.com.mk
info@zelenaberza.com
071/207-021
Ул Воден бр. 17 Битола

Здружението е основано за остварување на поширок заеднички интерес, а како посебни цели и задачи се- Издавање на периодични и останати списанија. Издавање во печатена и електронска форма, вклучувајќи и интернет. Собирање и организирање на стопанствениците и земјоделците заради подготовка и реализација на проекти од областа на земјоделството, унапредување на знаењата на земјоделците во областа на земјоделството и користење на модерните технологии, едукација на земјоделците, унапредување на положбата на стопанствениците и земјоделците во државата, афирмација на стопанствата и можностите за развој на земјоделството.
ЛАГ Агро Лидер- Кривогаштани, Молика, Организација на жени од Новаци- Силата на баба, Организација на жени Битола.
/
Валентина Соколовска
10
/