Submission #284

Животна средина и природа
ГРИН-ОРГ-КО Кочани
/
green.org@yahoo.com
078/209-289
Охридска 3/1
Здружение ГРИН-ОРГ-КО Кочани е граѓанска организација која поведува иницијатива и учествува го градење на јавно мислење и креирање на политики во областа на екологијата, се залага за решавање на општествените предизвици во областа на екологијата, промовира, информира и реализира активности за унапредување на екологијата.
Еколошки организации ширум Македонија и со еколошки друштва од две земји од странство (Швајцарија и Германија)
/
Ана Симонова
50-70
/