Submission #285

Други
ЗГОР 25 МИНА с.Стојаково Богданци
25mina.stojakovo@gmail.com
070/235-320
МАРШАЛ ТИТО бр.10 СТОЈАКОВО, БОГДАНЦИ
Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место.
МЕГДАН-играорна група
БРАН ПЕТРУШЕВ-играорна група,
Општина Богданци-одделние за локален економски развој
Здружението во моментов не членува во други мрежи и платформи.
НИКОЛА ШЕЛДАРОВ
20
0