Submission #286

Други
Здружение за промовирање и информирање во областа на одржливиот транспорт,мобилноста и заштита на зелената околина ЕУРОМОБИЛНOСТ
www.euromobilnost.com/ngo
contact@euromobilnost.com
070/250-036
ул.„Св. Кирил и Методиј“ бр.16/ДП03
Основна цел на Здружение за промовирање и информирање во областа на одржливиот транспорт, мобилноста и заштита на зелената околина - ЕУРОМОБИЛНОСТ Скопје е застапување и лобирање за унапредување на транспортната легислатива, подигнување на јавната свест и информираноста во делот на мобилноста и одржливиот транспорт и афирмирање на правата на патниците, заштита на животната околина, како и унапредување на безбедноста во сообраќајот.
/
/
Крсто Минговски
6
0