Submission #100

Други
Мозаик (градиме идни хоризонти)
/
zruzeniemozaik@yahoo.com
078/214-254
Скопје, Белчишка 20а
Главна цел е да се создаваат и зацврстат трајните хоризонтални врски меѓу владините и невалдините локални организации и да се унапреди социјалниот развој за заедниците со кои се работи. Моментално во мирување.
/
/
Проф. Д-р Мариа Доневска
2
/