Submission #289

Демократија, човекови права и владеење на правото
Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ - Велес
www.focus.org.mk; www.kreativka.mk
contact@focus.org.mk
043/ 221-583; 070/226-025
ул. „Солунска“ бр. 2, 1400 Велес

Име на организација: Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ Велес, Република Северна Македонија

Седиште: ул. Солунска бр.2а, 1400 Велес
ЕМБС: 6156568
Датум на основање: 19.10.2006 година
ЕДБ: 4004006120040
Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје
Трансакциона сметка: 300270000081357

Овластен застапник: Убавка Јаневска, Извршна директорка

Организационен облик: 10.9 – Останати општествени организации , фондации и здруженија на граѓани

Визија:
Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС-Велес е финансиски и материјално стабилна организација, вклучена во локални, национални и меѓународни мрежи на соработка. ФОКУС е организација етаблирана во јавноста која придонесува за вклученост на граѓаните во процесите на одлучување, како и демократски, социјален и економски развој во регионот.
Мисија:
Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС- Велес ги унапредува демократијата и граѓанското опшетство, придонесува за развој на социјалните и економски процеси. Развива и поддржува иницијативи кои се темелат на добро управување и одговорни граѓани.
Вредности и принципи:
• Интегритет на организацијата и нејзиното целокупно работење, отчетност и транспарентност,
• Посветеност на целите, услугите кон граѓаните и институциите во регионот во процесот на унапредување на демократијата и граѓанското општество,
• Партиципативност на граѓаните во градење на демократско општество,
• Тимска работа, градење на одговорност, конзистенстност и компетентност на вработените,
• Професионалност, респектибилност и квалитет во спроведување на проектните активности,
• Градење партнерства и соработка со други орагнизации, заради остварување на заеднички цели.
Стратешки оперативни цели:
Стратегиска цел 1: Унапредување на вклученоста на граѓаните во процесите на одлучување и развој на заедницата
Специфични цели
• Иденитификување на потреби на граѓани и нивно процесуирање до локалните власти
• Поддршка на иницијативи од неформални женски групи
• Поддршка на младите во изразување на своите ставови
Стратегиска цел 2: Мониторинг на локалната власт за практикување на принципи на добро управување
Специфични цели
• Следење на донесување на програми и буџети на општините во регионот
• Мониторинг на реализација на програми и буџети на општините во регионот
Стратегиска цел 3: Развој на социјални и економски процеси
Специфични цели
• Поттикнување и развој на женското предприемништво
• Градење на партнерства со бизнис заедницата
Стратегиска цел 4: Институционален развој
Глaвни активности:
• Организирање трибини и дебати по актуелни прашања во заедницата
• Организирање на работилници за утврдување граѓански приоритети;
• Организирање јавни расправи за програмите и буџетите на општините;
• Организирање на обуки за претставници на месна самоуправа;
• Анализи за квалитет на услуги и следење на развојните процеси во аедницата;
• Мониторинг на реализација на општинските програми и буџети;
• Работилници за бизнис сктор и граѓанско општество за транспарентност и отчетност во јавни набавки;
• Поддршка на граѓанскио сектор за вклучување во процес на следење на јавни набавки на локално ниво;
• Промовирање на нови технологии во процесите на креирање на политики и вклучување во донесување на одлуки;
• Воведување на стандарди за квалитет во работата
• Подобрување на техничка опременост на организацијата;
• Обуки за вработени, волонтерите и членови на Одборот
• Развој на волонтерска пракса
• Учество на меѓународни конференции
• Членство во регионални мрежи
• Воспоставување на соработка со сродни организации од Западен Балкан
• Воспоставена мрежа од граѓански организации кои го мониторираат спроведувањето на јавните набавки користејќи унифицирани алатки за мерење и проценка на почитувањето на стандардите за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки.
• Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС – Скопје
• Центар за граѓански комуникации -Скопје
• Фондација Отворено општество Македонија-Скопје
• Транспарентност Македонија-Скопје
• Хабитат Македонија-Скопје
• НВО Инфо центар-Скопје
• Фондацијата за интернет нови медиуми и општество „Метаморфозис“-Скопје
• Центар за европски стратегии – Евротинк-Скопје
• Центар за еколошка демократија „Флорозон“-Скопје
• АЛДА-Скопје
• ЕД „Вила Зора“-Велес
• Организација на жени на Општина Велес
• Општинска организација на Црвен крст -Велес
• House of hope – Ленче Здравкин, Велес
• ЗГ Акцијаш- ветерани, Велес
• Коалиција СЕГА -Прилеп
• Фондација Преда плус-Битола
• Фондација Тиквешки вински пат-Кавадарци
• КХАМ-Делчево
• Асоцијација Алзас-Македонија, Алзас, Република Франција
• Платформа „Слога“, Љубљана, Република Словенија
• ИРД -организација за меѓународна поддршка и развој,Љубљана, Република Словенија.
• Мрежа на Европската Асоцијација на Агенции за Локална Демократија АЛДА
• Мрежа на Младинска Колација СЕГА.
Убавка Јаневска
30
4