Submission #110

Демократија, човекови права и владеење на правото
Македонско здружение за заштита при работа
www.mzzpr.org.mk
kontakt@mzzpr.org.mk
02/2774-868
Ул. 29ти Ноември бр.50 Скопје
Дејствување на полето на заштита при работа согласно Уставот и законите на Република Македонија и унапредување на правото на човекот за здрава работна средина.
Организација на работодавачи на Македонија, Конфедерација на слободни синдикати на Македонија, Сојуз на синдикатите на Македонија, Здружение за безбедност при работа „28ми Април“.
Колаборативен центар на МОТ(KO/CIS centre) EU OSHA Focal Point Macedonia, Enetosh, Balkanosh.
Милан Петковски
/
6