Submission #111

Други
Центар за помош и интегрирање на недоволно развиените и развиените подрачја во граѓанското општество Кичево
http://www.facebook.com/pages/NVO-CENTAR-ZA-POMOSh-I-INTEGRIRAE-VO-GRAANSKOTO-OPShTESTVO/166714517911
nvocentar@hotmail.com
045/221-867; 071/254-598
Борис Кидрич бб Кичево
Заштита на културно- историските споменици, рурален развој и промоција на културното наследство.
Младинска Мултикултурна Заедница Прилеп; Кону 777 Прилеп; НВО Поленка - Демир Хисар; Македонско Друштво Илинден – Тирана, Република Албанија; Центар за Демократија и образование – Пловдив, Република Бугарија; Здружение Еманципирана Жена - Кичево.
ЕYF.ТРИАЛОГ
Благица Попоска
17
/