Submission #115

Лица со посебни потреби
Здружение за асистивна технологија Отворете ги прозорците (скратено: Отворете ги прозорците)
www.openthewindows.org
vladimir.lazovski@openthewindows.org
02/3068-630
Бул. „Партизански одреди“ бр. 62/2-29
Отворете ги прозорците (ОП) е единствената организација во Македонија и во поширокиот регион целосно посветена на промовирање на асистивната технологија. Од основањето во 2005 година, ОП e позната и признаена организација што ја користи технологијата како алатка за поттикнување на инклузијата на лицата со попреченост.
Делувањето на организацијата се одвива низ две основни дејности:
Од една страна, ОП е сервисна служба (service provider) за асистивна технологија што нуди три вида услуги за лица со попреченост: индивидуализирана поддршка за користење компјутер и интернет, индивидуална проценка на потребите од асистивна технологија и советодавно - консултативна поддршка за примена на асистивната технологија. Услугите се засновани на пристапот насочен кон личноста (person-centered approach) и имаат за цел да го поттикнат личниот развој на корисниците.
Од друга страна, ОП спроведува проекти за промовирање на примената на асистивната технологија преку: јакнење на капацитетот на други актери, развој на иновации и истражувања, јакнење на свеста и информирање.
Здружение на студенти и младинци со попреченост, Скопје;
Сојуз на дефектолозите на Македонија;
Ресурсен центар на родители на деца со попреченост Шпреса, Скопје;
Дајте ни крилја, Скопје;
Во мојот свет, Скопје;
Здружение на лица заболени со церебрална парализа од Велас;
Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА;
Центар за помош на лица со ментален хендикеп - ПОРАКА Неготино;
Полио плус;
Конект;
Првата детска амбасада во светот - Меѓаши;
Македоски центар за меѓународна соработка – МЦМС;
Македонски центар за граѓанско образование - МЦГО;
Ластовица од Скопје;
Македоско научно здружение за аутизам – МНЗА;
Хендимак, Тетово;
Моја кариера, Скопје;
СОЛЕМ, Скопје;
Фондацијата Чекор по чекор;
Фондација Метаморфозис;
Центар за ориејентација на заедницата од Белград, Србија;
Екуменска хуманитарна организација од Нови Сад, Србија.
- Европската асоцијација на сервисни
служби за лица со попреченост (ЕАСПД);
- Мрежа ЕНТЕЛИС;
- Телецентар Европа.
Владимир Лазовски
/
7