Submission #118

Лица со посебни потреби
Здружение на граѓани Ресурсен Центар на родители на деца со посебни потреби
www.resursencentar.mk
resursen.centar@yahoo.com
078/449-851; 078/449-852
Ул. Васко Карангелески бр.33, 1000 Скопје
Основни цели на Здружението Ресурсен Центар на родители на деца со посебни потреби е давање поддршка, помош, односно пристап до информации и систем на застапување за сите деца и млади луѓе со посебни потреби и нивните семејства; воспоставување на систем на проактивна комуникација со семејствата со деца со посебни потреби; обезбедување систематизирани информации за родителите; организирање на обуки и помош за родителите во постапките поврзани со застапувањето на интересите на децата; психолошка поддршка и организирање обуки за самопомош за родители на деца со посебни потреби; обезбедување на поширок пристап до третмани; застапување на инклузијата; подигнување на јавната свест за нештата поврзани со децата со посебни потреби; соработка со организации од сличен вид; подобрување на квалитетот на живеење на децата со посебни потреби и нивните семејства.
1. Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и
посебни потреби ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, Скопје
2. Х.Е.Р.А Асоцијација за здравствена едукација и истражување, Скопје
3. Здружение на родители на деца со аутизам Марко Поло – Експлорер, Битола
4. Здружение на граѓани РАСТ, Скопје
5. Центар за советување, специјална едукација и рехабилитација КРИК, Скопје
6. Здружени на граѓани за третман на лицата со аутизам, АДХД и Аспергов
синдром ВО МОЈОТ СВЕТ, Скопје
7. Здружение на граѓани за лица со епилепсија ЕПИЛЕПСИЈА РМ, Прилеп
8. Здружение на лица со посебни потреби ЕМАНУИЛ ПЛУС, Битола
9. Здружение за дислексија АЈНШТАЈН, Скопје
10. Здружение Хендикеп Плус, Крива Паланка
11. Центар за Даунов Синдром, Скопје
12. ПОЛИО ПЛУС Движење против хендикеп, Скопје
13. Креативен клуб за деца со пречки во развој ЕДНАКВИ КРИЛА, Битола
14. Здружение на жени ИСКРА, Битола
15. Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА, Прилеп
16. НВО Ромски Центар САСТИПЕ ЗДРАВЈЕ, Берово
17. Здружение на хендикепирани лица МИЛОСРДНО СРЦЕ, Пробиштип
18. Здружение на родители на деца заболени од церебрална парализа, Кратово
19. Здружение ПОРАКА НОВА, Струга
20. Здружение на граѓани за помош на лица со Даунов Синдром ВЕРА, Струмица
21. Национална Алијанса за лица со посебни потреби, Гевгелија
22. Асоцијација за правата на деца и младинци Ластовица, Прилеп.
Балканска независна мрежа во полето на инвалидноста БИДФ (Balkan’s Independent Disability Framework).
Јасна Мандиќ
/
0 – вработени, 7 лица во моментов ангажирани на тековен проект