Submission #119

Социјална грижа (хуманитарни)
Македонски Каритас
/
makedonski.karitas@gmail.com
02/3220-622
Ул. Петар Поп Арсов бр. 43, 1000 Скопје
Македонски Каритас е Хуманитарна организација на Католичката Црква во Република Македонија. Основана е во 1991 година со цел да им помогне на сите луѓе без оглед на нивната национална, верска и идеолошка припадност. Организацијата континуирано помага преку храна, облека, обувки, како и преку подобрување на станбените услови. Обезбедува различни курсеви за млади, како и помош при образование на деца од основно образование.
Македонски Каритас соработува со Црвен Крст на Република Македонија.
Македонски Каритас е полноправен член на Каритас Европа во кој членуваат 46 земји и на Каритас Интернационалис во кој членуваат 167 земји.
Антун Циримотиќ
20
14