Submission #121

Демократија, човекови права и владеење на правото
Организација на жените „Кумановка“
www.zenskicentarku.org.mk
vajlet2002@yahoo.com
031/425-191; 070/878-337
Куманово
• Граѓанско општество и демократизација;
• Промовирање на принципот на родова еднаквост;
• Човекови права (обезбедување на бесплатна правна помош, како и судско застапување на жртвите на семејно насилство, промовирање на меѓународните стандарди за заштита на женските човекови права);
• Јавна политика и добро управување (зајакнување на капацитетите на жените и мажите во локалната самоуправа, политичките партии и релевантните НВО, преку клучни прашања од областа на човековите права, децентрализацијата, механизмите на споделување на власта и родовите концепти во мултикултурни средини, како и овозможување ефективна инклузија на малцинските права и правата на жените);
• културни различности и дијалог.
Здружението соработува со НВО на локално, регионално, национално и меѓународно ниво, со голем број НВО (повеќе од 30 НВО во Република Македонија и 15 НВО од други држави).
1. Женски центар „Жена на 21век“ - Куманово (неформална коалиција од 12 НВО од мултиетнички состав).
2. Платформа за родова еднаквост.
3. Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство – Глас против насилство.
/
11
хонорарно по проект