Submission #6

Животна средина и природа
„Визион - Вел“
Fb: Vizion-Vel Struga
vizionvel@yahoo.com
070/394-663
Велешта бб Струга
Заштита на животната средина и културното наследство, меѓунационална соработка, спорт и др.
Соработува со: Нво „Енхалон“ Струга, „Натура“ Струга.
Регионално: Струга - Вевчани - Дебар - Охрид
Меѓународнo: МК-АЛ ; Струга - Поградец - Либражд - Елбасан - Пешкопеја.
Линдијана Каба
50-100
/