Submission #124

Демократија, човекови права и владеење на правото
Македонски центар за европско образование
mcet.org.mk
mcet@mcet.org.mk
02/3217-511
Ул. Мајаковски 2/4, Скопје
Македонскиот центар за европско образование (МЦЕО) е невладина, непрофитна, неполитичка, тинк - тенк организација основана во септември 2002 година. МЦЕО го поддржува пристапувањето на Македонија во ЕУ и европеизацијата на општеството преку професионална обука и советување, развој на јавни политики засновани на докази, регионална соработка и застапување за промени.
Македонскиот центар за европско образование го следи процесот на пристапување, а своите истражувања ги фокусира на политичкиот критериум, поглавјето 23 – судство и основни права, како и на искористеноста на европските фондови.
1. Фондација Отворено општество – Македонија;
2. Фондација Метаморфозис – Скопје;
3. Фондација НВО Инфоцентар;
4. Реактор – Истражување во акција;
5. Здружение за граѓанско општество „8ми септември“;
6. Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС).
- ЕПИН – Европската мрежа на институти кои се занимават со студии на политики (European Policy Institutes Network);
- ИПА 2 механизам (воспоставен од граѓанските организации за подобрување на соработката за програмирањето на ЕУ фондовите во Македонија).
Андреја Стојковски/Бојан Маричиќ
1
6