Submission #131

Лица со посебни потреби
Здружение за инклузија, креативност и иницијатива „Интеракција плус“
www.inaku.com.mk
ana_petreska@live.com
071/973-362; 078/245-484
ул. Костурски херои бр. 35, 1000 Скопје
Лица со посебни потреби.
/
/
Ана Петреска
Над 150 волонтери
/