Submission #133

Деца, млади и студенти
Здружение на граѓани Младите можат
www.youthcan.org.mk
info@youthcan.org.mk
070/377-376
Скопје, бул. Партизански Одреди 47/3-14
Постоиме за да им овозможиме на младите луѓе да станат активни, независни, способни и решителни граѓани кои веруваат дека МОЖАТ самостојно или здружено да учествуваат и влијаат во позитивните промени и развојот во општеството.
Веруваме дека младите луѓе можат да земат активно учество во развојот на своите заедници и преку младински и социјален активизам како моќни алатки за општествена промена да одговорат на своите потреби во заедницата. Младите МОЖАТ овозможува:
- простор за личен и професионален развој кај младите преку неформалното образование;
- платформа преку која младите можат да ги реализираат своите идеи и иницијативи;
- развој на младински активизам како алатка за општествена промена;
- промоција на правата и слободите на младите луѓе во Македонија.
- Организација за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ);
- Агенција за млади и спорт;
- Национален младински совет на Македонија (НМСМ);
- Центар за меѓукултурен дијалог;
- Здружение на граѓани „Студентска организација Излез“;
- Асоцијација за здравствена едукација и истражување Х.Е.Р.А;
- Сојуз на извидници на Македонија.
- Национален младински совет на Македонија;
- Y-PEER ( Youth Peer Education Network);
- Платформа за студентски плурализам;
- Платформа за Младинска Одржливост.
Претседател - Иван Јованов
36
/