Submission #137

Социјална грижа (хуманитарни)
ЗСЗЗ Благородна мисија Кочани
/
lidijaeftimova@yahoo.com
077/953-547
Раде Кратовче бр.1
Подигање на нивото на социјална заштита во општината, развивање на механизми за давање социјални и здравствени услуги на ранливи групи на граѓани, намалување на бројот на социјално загрозени семејства, зголемување на информираноста на граѓаните за можностите и правата во сферата на социјалната и здравствената заштита, подигнување на свеста за социјална и здравствена заштита кај младите, поголемо вклучување на жените во процесите на креирање и имплементирање на стратегии за социјалната и здравствената заштита.
Ромско здружение Авена Кочани,
Здружение на потрошувачи Кочани и
Црвен крст Кочани.
/
Претседател - Лидија Ефтимова
40
/