Submission #139

Лица со посебни потреби
Хуманитарно здружение за помош и поддршка на Лица со посебни потреби „Бравура Кооператива“
www.together4future.org.mk
bravuracooperativa@yahoo.com
078/349-673
Питу Гули бр. 37 / 2320 Делчево
ХЗГ „Бравура Кооператива“ дава поддршка, директна и стручна помош на Лицата со посебни потреби и нивните семејства, врши едукација, хабилитационен и рехабилитационен третман, интервенции во заедницата за подигање на јавната свест за подобрување на квалитетот на живеење и нивно активно вклучување во заедницата.
ЗГ Регионален центар за застапување „РЦЗ“ - Делчево, ЗГ „Порака“, ЗГ „Отвори ги прозорците“ - Скопје, ЗГ „ Полио плус“ – Скопје, ЗГ „Хоризонт“ – Делчево.
- Start – Spoznan - Polska;
- Network Together 4 Future (MK BG);
- ISF - Soft tulip, Holland (International SOFT Federation network based
in Hungary http://www.softfederation.eu/eng/members.htm);
- ROMB handicap network in the Bregalnica region in Eastern Macedonia.
Александар Николов
6
2