Submission #144

Култура
Здружение КУД „Гоце Делчев“ Делчево
www.kudgocedelcevdelcevo.mk
kud_goce_delcev@yahoo.com
070/537-544
Методи Митевски Брицо бб 2320 Делчево
Создавање на просторни, материјални, кадровски, финансиски и други услови за масовно прифаќање на членови - љубители на фолклорните традиции; формирање на секции и групи за изучување на фолклорните, играорните, песнопојните, инструменталните, сценските и други уметнички способности на членовите; формирање на секции за балет, модерен балет, манекенство, фолклор, традиционална храна и други уметнички манифестации; изработка, набавка и одржување на народните инструменти, носии, нотни записи, кореографии, фото – аудио - видео материјали и слично; организирање и учество на семинари, предавања, фестивали, јавни приредби и друго; манифестации од областа на културата; издавање на информативно - пропагандни материјали за културната традиција, обичаи, народни игри, песни, инструменти, носии и други уметнички манифестации; организирање и реализација на туристичко - пропагандни патувања и турнеи; претставување и застапување на членовите; дејности за посредување во културата; музичка и сценско уметничка дејност.
Соработува со здруженија кои работат во областа на културата од Република Македонија и странство.
ММФФ - Бургас Република Бугарија, Туфаг – Република Турција, Друштво за култура Каблови – Република Србија, Луѓе и традиции и други.
Прим. д-р Виолета Арсова
202
2