Submission #150

Деца, млади и студенти
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ на Економски Факултет Прилеп
/
spefpp@gmail.com
075/290-286
Ул. Марксова бр. 144, 7500 Прилеп
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ на Економски Факултет Прилеп е неполитичка, невладина и непрофитна организација во која студентите се здружуваат и организираат независно од нивната верска, национална и полова припадност и независно од нивните политички убедувања, заради соработка и застапување на заедничите интереси пред академските институции, органите на власта, јавноста, како и меѓународните организации и институции.
/
Студентски Парламент при Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
Андреј Габроски
8
/