Submission #153

Рурален развој
Земјоделско здружение на машински круг
/
zzmk_pstip@yahoo.com
077/708-277
Ул. Митко Парапунов бр. 1, Пробиштип
Непрофитна граѓанска организација за воспоставување на соработка помеѓу конституентите за остварување и одржување на економски, социјален и културен развој врз основа на размена на услуги, поддршка на диверзификацијата на руралните подрачја преку создавање на можности за нови вработувања, како и ефикасно и рационално искористување на целокупниот расположлив потенцијал од агромеханизацијата, машините и човечките ресурси преку преземање и примена на знаења и вештини практикувани во ЕУ.
ФФРМ, Унија на земјоделски здруженија на машински кругови Македонија, ГЕФ, Источно плански регион.
ФФРМ, Унија на земјоделски здруженија на машински кругови Македонија, ГЕФ, Источно плански регион, МЦМС, ТАКСО.
Николчо Колев
34
/