Submission #10

Рурален развој
Здружение на жени „Цвет“ Крушево
/
merinikoloska@ymail.com
048/476-594; 078/246-805; 078/388-687
Илинденска бб
Економско јакнење на жените и младите преку имплементација на проекти, развој на мали бизниси, хуманитарна поддршка на социјални загрозени лица и промовирање на културата и традицијата специфична за нашиот крај преку имплементација на проекти.
Мрежа за рурален развој на Република Македонија, невладини организации од нашиот регион како регионален борд на организации за меѓусебна соработка, Федерација на фармери, Тур оператори за развој на туризмот и др.
Мрежа за рурален развој на Р. Македонија
Претседател - Спасика Талеска
9 членки волонтери
/