Submission #298

Социјална грижа (хуманитарни)
Ndihmo Jetimin
Ndihmo.jetimin@gmail.com
079/231/860
Белиџица бр.4 Тетово

Поддршка и помагање на сиромашните, измоштени лица, инвалидите, помагување на лице без куќа.
Садрије Зеќири
40
15