Submission #303

Демократија, човекови права и владеење на правото
Невладина организација КХАМ -Делчево
www. Khamdelcevo.org.mk
nvokhamdelcevo@gmail.com
071 215 356, 033 413 695
М.Тито. бр. 69 23209 Делчево
НВО “КХАМ” е граѓанска организација која преку информирање, едуцирање, влијание врз политики и обезбедување услуги им помага на Ромите и маргинализираните групи да се ангажираат за да ги остварат своите човекови права,
Фондација Отворено Општество Македонија (ФООМ),
Македонски Центар за Меѓународна Соработка (МЦМС),
Млади правници
Хелсишки комитет
Институт за европска политика(ЕПИ)
ЕСЕ
ХЕРА
Месечина Гостивар
Инсок-Скопје
Романо чачипе
РРЦ
Ромски Едукативен Фонд -Будимпешта (РЕФ),
Институт Отворено Општество (ИОО-Будимпешта),
- Цивика мобилитас
- Мрежа за здравствени права,
- Коалиција за антидискриминација
- Транспарентност Македонија
- Мрежа 23
- Коалиција за правично судење
- мрежа ИСА
- мрежа Будност
- мрежа REYEN
- мрежа КОПАС
- Платформа за борба против сиромаштија,
- Национален Младински Совет на Македонија
Зекир Абдулов
5
23