Submission #306

Струкови здруженија
Здружение на инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје
www.tutela.org.mk
ziztutela@gmail.com
077 655 998
ул.Никола Тесла бр.8/3-19 Скопје
Основни цели на здружението се:
-овозможување и потикнување на соработка на инженерите за заштита дефинирани во член 2 од овој Статут;
-промовирање на безбедноста и здравјето при работа/заштита при работа и противпожарната заштита;
-развој и унапредување на струките безбедност и здравје при работа/заштита при работа и противпожарна заштита;
-ускладување и подобрување на прописите и нормите од областите безбедност и здравје при работа/заштита при работа и противпожарна заштита;
-организирање и спроведување стручно усовршување за развој на инженерите за заштита.
-Здружение за медицина на трудот, Скопје;
-Здружение за заштита при работа на општина Битола, Битола;
-Здружение за безбедност при работа 28 Април, Скопје
/
м-р Дејан Ангеловски
138 членови со уредно подмирена чланарина
/