Submission #308

Организации на потрошувачи
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА БИТОЛА
www.opbitola.org.mk
opbitola@yahoo.com
075/584-188
Бул.1ви Мај бр.204/12А, Битола
Информирање, едукација на потрошувачите за нивните потрошувачки права, соработка со медиумите, предлагање и учество во креирање на закони и прописи за заштита на потрошувачите, издавање на брошури, организирање трибини, соработка со слични потрошувачки организации, општината и Министерство за економија.
-Организација на потрошувачите на Македонија;
-Асоцијација Зенит Скопје;
-Здружение за бизниси и консултанти Креација Скопје;
-Центар за еколошка демократија Флорозон Скопје.
-Организација на потрошувачите на Македонија;
-Организација на потрошувачите на Штип;
-Организација на потрошувачите на Охрид;
-Организација на потрошувачите на Кочани;
-Организација на потрошувачите на Тетово.
Снежана Димитровска
5
/