Submission #163

Животна средина и природа
Здружение на граѓани АГАРТА
/
bache_doj@yahoo.com
078/385-043
ул. Гоце Делчев бр. 14
- Хуманитарна дејност;
- Зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа;
- Развој на меѓуетничките односи;
- Заштита на човековите права и концептот на владеење на правото;
- Заштита на животната и растителната средина;
- Подобрување на здравјето и физичката способност на населението;
- Унапредување на културата и образованието на населението;
- Други цели и задачи.
/
/
Кречев Стојче
/
/