Submission #310

Рурален развој
Здружение Екократер Кратово
/
mar_lid@yahoo.com
072 677 559
ул.Планинска бр. 4
Рурален развој на Осоговскиот регион и заштита на животната средина.
-РЦОР Кратово;
-ЦНГИ Кратово;
-Извор Кратово.
/
Лиде Стојановска
30
/