Submission #311

Етнички заедници
Здружение Мултиетникум
/
multietnicum@gmail.com
070 536 332
Општина Долнени
Здружението “МУЛТИЕТНИКУМ” е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетничките односи,подигање на еколошка свест и економкси развој во на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот.
-ЛАГ -АГРО ЛИДЕР-Кривогаштани
-АГТИС-Прилеп
/
Севганија Ибрахими
20
1