Submission #167

Спорт, хоби и рекреација
Училишен Спортски Клуб Крсте Мисирков Куманово
www.kmku.edu.mk/usk
uskkmk@gmail.com
077/981-989
Народна Револуција, 43, Куманово
- Регистрирана дејност на спортските клубови;
- Од АМС Решение за вршење дејност на училишен спорски клуб;
- Омасовување на бројот на ученици кои се активно и континуирано вклучени во тренажно педагошки процес два до три пати неделно;
- Промовирање за занимавање со спорт уште од првите денови во училиштето преку забавни спортски активности во училишните спортски клубови;
- Залагање за формирање на Лига системи во училишниот спорт како предуслов за редовен и континуиран тренажен процес кој е превентива за здрава училишна младина;
- Здравствена едукација преку презентации и анимации на темите: превенција од деформитети, здрава исхрана и хигиена.
- Федерација на училишен спорт на Македонија;
- Општински Сојуз на училишен спорт Куманово.
/
Југослав Спасиќ
4
/