Submission #318

Лица со посебни потреби
Здружение за Европска Социјална Инклузија ЕСИ НЕЛИС Скопје
/
zdruzeniesi@gmail.com
072 513 365
11 Октомври бр. 42, Центар
Остварување на животот на лицата со попреченост и нивните права, вклученост во општеството, автономност, економска, социјална, здраствена и правна заштита, социјална правда, социјална сигурност како и нивна интеграција и промоција во општеството
Национален Сојуз на Слепи на Република Северна Македонија
/
Методи Атанасов
10
5