Submission #321

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здружение на Јавни Службеници на Северна Македонија
https://javnisluzbenici.wixsite.com/website
javnisluzbenici@gmail.com
078 331 030
бул.“Маешал Тито' бр.24/3-5 Прилеп
ЗЈС има за цел обединување на јавните службеници, зајакнување на придонесот на јавните службеници во унапредувањето на јавната професија, остварување на принципот на владеење на правото и заштита на човековите права. Дејностите на Здружението се насочени кон обединување на јавните службеници, зајакнување на придонесот ја јавните службеници во унапредувањето на јавната професија, остварувањето на принципот на владеење на правото, заштита на човековите права, унапредување и јакнење на јавната професија, образование за истата како и професионално насочување и усовршување на јавните службеници, промоција и заштита на човековите права, давање на бесплатна помош согласно Закон на ранливи категории граѓани и други лица од интерес, стратешко водење на постапки, почитување и промоција на принципот на владеење на правото, овозмужување на стручни правни услуги, анализи и изработка на правни мислења во областа на целиот јавен сектор од државната администрација, Министерството за внатрешни работи, Армијата на Република Македонија, Образование и наука, Културата, Социјалната и детската заштита, Здравството, Судството и јавното обвинителство, државните и јавните претпријатија, како и трговски друштва во државна сопственост, заштита на правата на јавните службеници во сите области од правна природа, остварување соработка со сите релевантни институции во реформите на сите сфери на јавниот сектор на РСМ и активно следење и учество во процесот на приближување и хармонизација со европскопто законодавство, подигање на свеста на јавниот службеник како професија и друго
Здружението соработува со граѓанските организации кои членуваат во рамките на Отвореното Владино Партнерство за изработка на национален акциски план за Отворено Владино Партнерство 2021-2023
Здружението е во мрежата на граѓанските организации во рамките на Отвореното Владино Партнерство за изработка на национален акциски план за Отворено Владино Партнерство 2021-2023 и го користи единствено ОВП порталот кој го раководи Министерството за информатичко опѓштество и администрација
Петар Николоски
278
/