Submission #324

Животна средина и природа
Македонското здружение за соларна енергија “Солар Македонија” Macedonian Solar Energy Association
www.solar.org.mk
ilija.nasov@yahoo.com
070 205 635
Вељко Влаховиќ бр. 18/Мезанин, Скопје
Намената на здружението е (како што е дефинирано во регистрацијата на здружението), да поттикнува и овозможува соработка помеѓу македонските фирми (производители, проектанти, изведувачи, увозници, сервисери), стручњаци и научници од сите научни дисциплини, техники и технологии, поврзани на истражувањата, развојот, промоцијата на сончевата енергија, како и проектирањето, производството, комплетирањето, експлоатацијата, одржувањето на објектите за користење на сончевата енергија.
Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем
-Стопанска комора на Македонија
-Членка на ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation)
Проф.д-р Илија Насов
7
1