Submission #12

Други
А.Б.А.Т. БАЛКАНИЈА - Скопје Балканска Асоцијација за Алтернативен Туризам – Балканија
www.balkania-association.com
vsrbinovski_balkania@yahoo.com
071/309-497; 078/337-171
Ул. Ленинова бр. 24 1000 Скопје
Балканија е асоцијација за балкански алтернативен туризам која ја сочинуваат членки од осум земји од Балканот. Нејзините активности вклучуваат реализација на проекти од областа на туризмот, со цел да се промовира целиот балкански регион како туристичка дестинација.
Напорите на здружението се насочени кон канализирање на својата енергија кон сите форми на алтернатива на масовниот туризам, а кои се во соoднос со развојот на макро сектори идентификувани како: природен туризам, рурален туризам и културен туризам и да ги промовира исклучителното природно, историско, културно и антрополошко наследство.
Нашите активности се насочени кон промовирање на алтернативните форми на туризам во руралните средини како - Агритуризмот, Еко-туризам, Рурален туризам, Културен туризам и воопшто Активен оддржлив туризам.
Мрежа за рурален развој на Македонија, Факултетот за Туризам, АППТМ – Агенција за Промоција и Подршка на Туризмот на Македонија и неколку општини како, Демир Хисар, Берово, Битола.
/
Претседател - Владо Србиновски
7 – 10 волонтери (во различни периоди)
/