Submission #173

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здружение за посредување во медијација и медијатори МЕДИЈАТОР РС-Скопје
http://medijatorrs.mozello.com
ukonsalting@yahoo.com
078/821-822
Ул.Даме Груев бр.7-3/7,Скопје
Приоритетна дејност 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место.
Дејност во внатрешен промет 85.59 - Друго образование, неспомнато на друго место
(посредување во однос на обуки за медијатори,односно посредување за се што е опфатено со медијацијата и медијаторите во РМ)
Странски организации
УСАИД
Сандра Рилкова
4
/