Submission #337

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здружение Новинари за човекови права
www.jhrmk.org
detstvo@detstvo.org.mk
070 277 619
Страшо Пинџур 7/4, Скопје
НЧП работи на промовирање на човековите права, развој на еколошка демократија, родова еднаквост и реформи во животната и здравствената политика, медиумска писменост
Лулуди, ЦРПМ, Зелен Институт, Банка за храна, Љубезност, НСРР, Радар, Еко свест,
НСРРМ, Архус Центар, Банка за храна, WECF, Women major Group, IANSA, ICBL/CMC, ICAN, ECPAT
Филип Спировски
7
3